Villkor utbildningar

Allmänna villkor för utbildningsdeltagande och behandling av personuppgifter

Publicerad 2018-05-24

Tillämpning

Dessa Allmänna villkor för utbildningsdeltagande och behandling av personuppgifter (i det följande ”Villkoren”) gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och Bonnier Business Media Sweden AB, 556468-8892 (nedan benämnt ”BBM”), vid deltagande och tillhandahållande av BBM arrangerad utbildning. Genom att kunden registrerar sig för en utbildning bekräftar kunden att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat BBM:s personuppgiftspolicy som utgör en del av Villkoren.

BBM:s åtagande och syftet med utbildningen

Utbildningar som BBM arrangerar tillhandahålls deltagarna, inräknat kunden, i deras egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på deras yrkesprofession.

BBM:s åtagande består av att arrangera utbildningar som syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet.  

Utbildningens ämne, tidpunkt, sponsorer m m

Vid kundens registrering sker ett val av vilken av BBM:s utbildningar kunden väljer att delta vid. På respektive varumärkes sajt finns aktuella uppgifter om utbildningens ämnen, talare, tidpunkter för utbildningen, platsen där den hålls m m. BBM är förbehållet rätt att göra ändringar i utbildningsprogrammet fram till dagen när utbildningen äger rum.      

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas med betalkort eller mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2 % per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr. Bonnier Business Media tar inte ut några fakturaavgifter på ordinarie faktura.

Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25 % enligt lag.

 
Avbokning och överlåtelse
Kundens registrering av deltagande vid BBM:s utbildning är bindande. Vid avbokning fram till och med trettio (30) dagar före utbildningen återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja att boka om till ett annat utbildningstillfälle eller annan utbildning som anordnas av BBM.

Vid ombokning 1-14 dagar innan kursstart faktureras en ombokningsavgift på 700 kronor exklusive moms per kursdag. Deltagaren skall meddela BBM skriftligen om ombokning eller byte av deltagare önskas senast innan utbildningsstart. Ombokning eller byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren har erhållit en bekräftelse från BBM. 

Väljer kunden att överlåta platsen till en annan person behöver denne, för att få delta vid utbildningen, även för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat BBM:s personuppgiftspolicy.

Behandling av personuppgifter
Som en följd av att kunden registrerar sig och tar del av den tjänst som BBM:s utbildningen utgör, kommer BBM och Bonnierkoncernen att lagra och behandla de personuppgifter som kunden lämnar för att BBM ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, liksom för marknadsföring, statistik och analys samt för interna administrativa ändamål enligt vad som följer av personuppgiftspolicyn som utgör en del av detta avtal.

Cookies

Avseende BBM:s och Bonnierkoncernens användning av cookies hänvisas till personuppgiftspolicyn.